POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator – Pink Shark Media Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-972 Warszawa, al.Rzeczypospolitej 27 B/70
e-mail: jk@pinksharkmedia.pl

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://pinksharkmedia.pl

Użytkownik – każda osoba (prywatna lub reprezentująca firmę), która korzysta ze strony

Usługa – działanie zlecone przez Użytkownika, np. prośba o kontakt lub sesja online.

 1. Dane osobowe
  1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Administrator.
  2.  Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. Użytkownik może przekazywać swoje dane Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak:
   • formularz kontaktowy
  4. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu realizacji zleconej Usługi.
  5. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do podjęcia akcji wymaganej przez dany formularz.
  6. Administrator zapewnia, że przekazane dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych Użytkownika podmiotom trzecim. Wyjątkiem może być obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  8. Administrator nie powierza przekazanych danych osobowych żadnym osobom, ani dostawcom usług.
  9. Użytkownikowi przysługuje:
   • prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
   • prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
  10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 2. Pliki cookies
  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie może uzyskać dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
  4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem . Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
  2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude:
   • Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
   • Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
   • Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.)